اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-677918&text=%D8%B1%D8%A7%D8%B2+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%DA%A9%D9%87+2+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+78+%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C+%DA%A9%D8%B4%D9%81+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF+%2F+%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA+%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری