اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-678057&text=%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%2F+%D8%B5%D8%A8%D8%AD+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%B1%D8%AE+%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری