اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-678077&text=%D9%87%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D9%88%D9%84%D9%87+%D8%8C+%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%DB%8C%DA%A9+%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87+

اشتراک گذاری