اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-678344&text=%D8%B9%D9%84%D8%AA+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%88+%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%A8%D8%A7+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%21+

اشتراک گذاری