اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-678388&text=%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87+%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86+%D9%85%D9%88%D8%B4+%D9%87%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری