اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-678450&text=%D9%86%D8%B1%D8%AE+%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86+%2B+%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA

اشتراک گذاری