اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-678521&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%8C+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C+

اشتراک گذاری