اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-678532&text=28+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%88+466+%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%A8+%D8%A2%D8%A8+%D8%B4%D8%B1%D8%A8+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1+%D8%B4%D8%AF.

اشتراک گذاری