اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-678940&text=%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4+%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+16+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%AD%D8%B1%D9%85%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86+%2F+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF+%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3+%D8%B1%D8%AE+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%2B%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C

اشتراک گذاری