اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-678991&text=%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7+%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%A8%DA%A9+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3+%2F+%D9%85%D8%B1%DA%AF+4+%D9%86%D9%81%D8%B1

اشتراک گذاری