اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-679017&text=%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4+%DB%8C%DA%A9+%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4+%D9%85%D8%B5%D8%B1%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری