اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-679329&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA+%D8%A2%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D9%88+%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2+%2F+%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AC%D8%A7+%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B3+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21

اشتراک گذاری