اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-679342&text=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%DB%B1%DB%B0%DB%B0+%D8%AA%D9%86+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86+

اشتراک گذاری