اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-679671&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+33+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA%DB%8C+%D9%88+%D8%AA%D8%AD%D8%AA+%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8

اشتراک گذاری