اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-679859&text=+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C+%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF+%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D9%84%D9%87+%D9%85%DA%86+%DA%AF%DB%8C%D8%B1+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری