اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-679895&text=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%DB%8C+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C

اشتراک گذاری