اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-679957&text=%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A2%D9%87%D9%86+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری