اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-679988&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%DA%86%D9%86%D8%AF+%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87+%D9%82%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%2F+%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C+%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%88%D9%84

اشتراک گذاری