اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-679991&text=%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%87+%D9%86%D8%B4%D8%AF+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری