اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-680276&text=+%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C+%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3+

اشتراک گذاری