اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-680311&text=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری