اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-680316&text=%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C+%3A+%D8%A8%D9%87+%D8%AC%D8%A7%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA++%D9%88+%D9%85%D8%B1%D8%BA+%D8%A7%D8%B2+%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%2F+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D8%AD%D9%84+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%21%21

اشتراک گذاری