اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-680331&text=+%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9F%21

اشتراک گذاری