اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-680367&text=%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3+%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87+%D9%87%D8%AA%D9%84%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%3A+%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%AC%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C

اشتراک گذاری