اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-680387&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D9%BE%D9%86%D8%AC+%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87+%2B+%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84+

اشتراک گذاری