اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-680400&text=%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C+%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84%21+%2F+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85+%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21

اشتراک گذاری