اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-680403&text=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D9%85%D9%87%D9%85+%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3+%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87+%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

اشتراک گذاری