اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-680407&text=+%D8%A8%D8%AF%D9%86+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%D8%AC%D8%A7+%D9%BE%DB%8C%D8%B1+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F+%2F+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5+%D8%AA%D8%A7+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری