اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-680787&text=%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87+%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%BA+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری