اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-680974&text=%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%21+%2F+%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D9%BE%D8%B4%D8%AA+%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%21

اشتراک گذاری