اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-681027&text=%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C+%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

اشتراک گذاری