اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-681236&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+%D8%A8%DB%8C%D8%B4+%D8%A7%D8%B2+10+%D8%AA%D9%86+%D8%B3%D9%86%DA%AF+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86

اشتراک گذاری