اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-681394&text=%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D8%B1%D8%A7+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری