اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-681562&text=%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81+%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%B1%D9%85+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86+%DA%86%D9%87+%D8%B4%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری