اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-681649&text=%D8%AE%D8%A8%D8%B1+%D8%AE%D9%88%D8%B4+%2F+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF+

اشتراک گذاری