اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-681666&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF+%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D9%86%D8%B1%D8%AE+%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86+%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F+%2B+%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

اشتراک گذاری