اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-681676&text=%D8%AF%D8%B1+%D8%A2%D8%BA%D9%88%D8%B4+%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88+%D9%BE%D8%B3+%D8%A7%D8%B2+36+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری