اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-681742&text=%D8%AD%DA%A9%D9%85+%D8%AE%D9%84%D8%B9+%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86+%D9%82%D8%B2%D9%84+%D9%82%DB%8C%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری