اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-681842&text=%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9+%DB%B1%DB%B0%DB%B0%DB%B0%D8%AD%D9%84%D8%A8+%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86+%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86+%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0

اشتراک گذاری