اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-681844&text=%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9+%D9%82%D9%86%D8%AF+%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87+%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری