اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-681994&text=%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D9%82%D9%85%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D8%B3%D8%AA+%D8%A8%D9%87+%DB%8C%DA%A9+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری