اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-682049&text=%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%DA%86%D9%88%D8%A8+%D8%A8%D8%A7+%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%AF%D8%B1+%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%2F+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C+%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%DA%A9%D8%AA%DA%A9+%D8%B2%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری