اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-682123&text=%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81+%D8%9B+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF+97+%D8%AA%D8%A7+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+1400

اشتراک گذاری