اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-682148&text=%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87+%D9%85%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%DB%8C%DA%A9+%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C+%2F+%D8%B5%D8%A8%D8%AD+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری