اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-682280&text=%D9%86%D8%B8%D8%B1+%DB%8C%DA%A9+%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8+%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF+%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA1400

اشتراک گذاری