اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-682447&text=%D8%A2%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D9%86+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%0D%0A%0D%0A

اشتراک گذاری