اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-682796&text=%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%2F+%D9%82%D9%88%D9%87+%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87+%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA+1400+%D8%B1%D8%A7+%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری