اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-683097&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+22+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%82%D9%87+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87

اشتراک گذاری