اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-683166&text=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%B4%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%82%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84+%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%B4%D8%AF%0D%0A%0D%0A

اشتراک گذاری