اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-683493&text=%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C+%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%AD%D8%B3+%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF+%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86+%D9%85%DB%8C+%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF+%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری